KURUMSAL  

Kişisel Verilerin Korunması

SERVIT BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş. ve bağlı grup şirketlerinin ”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

 1. a) Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş. veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

 1. b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş., Grup Şirketleri  ya da Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş.’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş.’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş.’in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 1. c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Şahinler Holding Grup Şirketleriyle ve Şahinler Holding’in hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş.’in ya da Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş.’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş.’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş.’in insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 1. d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş. faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş. temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

 1. e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş.’e  yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

Haklarınızı kullanmak için talebinizi yazılı olarak Servit Bilişim Hizmetleri A.Ş.’e iletmeniz gereklidir. Şirketimize yazılı başvuruda bulunurken kimlik bilgileriniz ile hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi açıklayarak  www.servit.com.tr   adresindeki formu doldurmanız gerekli olup, formun imzalı bir nüshasını da Şirketimizin adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Eski Hadımköy Yolu Caddesi ,No:22/D, Büyükçekmece/İstanbul adresine teslim edebilir veya Şirketimizin kep adresi olan servit@hs02.kep.tr  adresine elektronik imza ile yahut kimlik bilgi doğruluğunu sağlamanız şartıyla ;

kvkk@servit.com.tr  adreslerine elektronik posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Haklarınızın kullanımı ile ilgili taleplerinizi yerine getirirken, Şirketimizin yapacağı masrafları, KVKK nın Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. Maddesi gereğince belirlenen tarifeye göre talep etme haklarımız saklı tutulmuştur.

6698 sayılı Kanun Gereğince Rıza Gerektirmeyen Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki gerçeklilik tanınmayan kişinin, kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Şirket’in açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Açıklık ilkesi gereğince bilanço veya faaliyet raporlarında yer alan veya kamunun aydınlatılması bakımından açıklamanın yükümlülük içerdiği veriler, Şirketin tabi olduğu mevzuattan kaynaklı kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya yasal zorunluluklar gereği ve kanunlarda düzenlenmiş olan ilgili kişi veya kurumlara veri aktarımının zorunlu tutulması ve benzeri hallerde Şirketin sır saklama yükümlülüğü olamayacağından, muvafakatname alınmasına gerek olmaksızın ilgili verileri açıklamaya, aktarmaya, işlemeye yetkilidir.

Servit Başvuru Formu   Servit KVKK Politikası